De tiid hâldt gjin skoft en wêr bliuwt de tiid?

SDS-ers  dy’t wij misse.

Harren ynset en hoe’t se belutsen wiene bij SDS dat bliuwt ús bij.