SDS 1 spilet yn it seizoen 1991-1992 yn de FVB 1A.  Trainer is Hielke de Vries

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

Alle wedstriidferslagen en karakteristiken yn de LC of FD binne hjir ûnder te besjen.