SDS MO10-1

Trainingstiden MO10-1
Moandeis fan 17.00 – 18.00 (efter de sporthal)
Woansdeis fan 17.00 – 18.00 (keunstgers)

Rudy Dijkstra

Lieder
Trainer
Leider

Meike Overwijk

Anne Baukje van der Valk

Anne Rispens