Weppers

4 november 2002

SDS side On-line

It hat wat fuotten yn ‘e ierde hân, mar hjoed is dan de webside fan SDS de loft yngien. De Trefferredaksje hat tegearre mei Wouter Jorritsma hjir oan wurke. Wouter hat meast de opset dien en wy as redaksje hawwe […]
5 november 2002

Wichard Deinum net langer oanfierder

De kommende wike sil SDS 1 op syk moatte nei in nije oanfierder. Wichard Deinum hat oanjûn dat hy der mei stoppet. Oer de reden dêrfan woe hy him noch net útlitte.  
10 november 2002

SDS spilet gelyk tsjin CVVO

SDS pakt punt tsjin CVVO   SDS hat sneon mei 1-1 lykspile tsjin CVVO út de Lemmer. Yn in matige wedstriid koe SDS net oertsjûge. Foar it publyk wie der net folle oan, al gie it der op it ein […]
15 november 2002

Littenseradiel op plak 307

Twa studinten hawwe in ranglist makke wêryn de gemeenten op basis fan it oantal ynwenners en it nivo fan de amateurklups punten krije. De binne 504 gemeenten yn Nederlân en Littenseradiel stiet op plak 307. SDS soarget foar 0.097538611 punten […]
16 november 2002

Senioren SDS presteare goed

Tonego 1 – SDS 1   0-4 Doelpuntenmakkers: Floris Hiemstra, Hendrik de Jong, Harm Stremler. Robert Sijbesma Oeverzwaluwen 2 – SDS 2      2-2 Doelpunten: Willem Wijnia , Klaas Visser SDS 3 – Leeuwarder Zwaluwen 2-0 Doelpunten: Ronny Wagenaar, Friso Albada SDS […]
17 november 2002

Klaas "Dak" nimt ôfskie fan it 2e

Klaas “Dak” Visser hat juster ôfskied nommen fan it twadde alftal fan SDS. Lykas it grutste diel fan de B-seleksje hat hie problemen mei de oanfangstiid fan ‘e thúswedstriden fan it twadde. Hy kin it net langer opbringe om sneons […]
21 november 2002

Teammanager SC Heerenveen sprekt sponsors ta

Woansdei 20 novimber wie Joop Heida de gast fan it bestjoer fan SDS. Dizze teammanager (wy soene sizze de lieder) fan SC Heerenveen fertelde op de sponsorjûn belibbenissen fan Heerenveen mei namme yn Europa. In ferslach komt yn de earstfolgende […]
21 november 2002

Nije haadsponsor SDS

Fanôf kommend seizoen wurdt American Base út Boalsert de nije haadsponsor fan SDS. Op woansdei 20 novimber waard it kontrakt tekene troch it bestjoer en de eigenaar. (neijer berjocht folget)    
23 november 2002

SDS E2 Winterkampioen!

SDS E2 is hjoed kampioen wurden. Mei 25 punten út 9 wedstriden en mei in doelgemiddelde fan 57 foar, binne se net mear yn te heljen. Fan herte lokwinske!Hjir steane de spilers op’e foto mei lieders en trainer. Kampioensfoto SDS […]
28 november 2002

SDS 1 seal wint yn ‘e polder

It 1e sealfuotbalteam fan SDS hat woansdeitejûn mei 9-3 wûn fan Espel. SDS wie foar it earst dit seizoen kompleet en spile mei Jan Simon Jelsma, Feite de Haan, Anne Stenekes, Harm Stremler, Peter en Robert Sybesma en Willem Wijnia. […]