Weppers

24 oktober 2021

SDS 1- Workum 1 yn byld

Der wiene sneon net folle kânsen bij SDS 1 – Workum 1, mar wol in protte striid. Ien op ien duels dy’t  troch Henk Bootsma yn byld brocht binne.
22 oktober 2021

Sneon 23-10-2021

Ek dizze sneon wer in “lyts” programma. De jongste jeugd hat noch in fuotbalfrijwykein troch de fakânsje. Hawwe jim in ferslach, in (alvetal)foto of oars wat aardichs mail it nei aant@vv-sds.nl of willem@vv-sds.nl! Appe nei Aant mei ek 0655117582. Doelpuntenmakkers by de senioaren […]
22 oktober 2021

Weppers mei seleksjes

SDS 1 – Workum 1 Ien fan de 4 wedstriden dy’t ferline seizoen noch wol spile waard, wie de wedstriid SDS 1 – Workum 1.  De útslach wie doe 0-2, mar wij herinnerje ús foaral wat oars. Hawar, der binne […]
21 oktober 2021

Meinte Sixmatoernoai yn byld

21 oktober 2021

Weppers tongersdei 21-10-21

SDS 1 – Workum 1 SDS frouljus-7×7-toernoai Freedtejûn 12 novimber wurdt der in 7×7-toernoai organiseare foar alle frouljus- en famkesleden fan SDS. Ynkoarten mear ynformaasje. SDS-nijjierssit Noch sa ’n 10 wiken dan sit 2021 der alwer op. Dat betsjut dat […]
20 oktober 2021

Allegear mei in medalje nei hûs

Woansdeitemiddei wie it ferneamde Meinte Sixmatoernooi foar de jeugd fan SDS en Nijland. Oant JO 13 koene alle jonges en famkes meidwaan. Letter fannewike noch wat aksjefoto’s, earst de winners en dat wiene se allegear.  
20 oktober 2021

Goeie pasfoto op spilerspas

In soad spilers fan vv SDS hawwe noch net in goeie pasfoto op de digitale spilerspas. Oant 1 novimber kinne je dy noch sels oanpasse, mar hjir nei kin dat net mear. As de skiedsrjochter je net herkent op de […]
19 oktober 2021

SDS-League: ‘Brekken Boys’ pakt de wykpriis!

It is dizze wike ‘Brekken Boys’ fan Okke van der kamp dy ’t mei grutte oermacht de wykpriis pakt. Hy hie mar leafst 58 punten en dat binne der 7 mear as ‘Algemeen Fons’ fan Sjoerd Rispens. Opfallend is dat […]
18 oktober 2021

It 27e Meinte-Sixmatoernoai; jou dy no op!

Woensdag 20 oktober wordt door vv SDS/Nijland om 14.00 uur voor de 27e keer het jaarlijkse Meinte Sixma toernooi gespeeld voor de jeugd tot en met de JO-13 in Easterein. Meld je snel aan via onderstaande link! https://forms.gle/xWmAWwQtA4ZNG3saA
17 oktober 2021

Stypje SDS mei Rabo ClubSupport!

Tegeare fiere wy de winst! Mei Rabo ClubSupport ynfesteard Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland in part fan harren winst yn lokale klups en ferienings. Hoe wurket it? Asto lid bist fan de Rabobank kinsto SDS helpe! Stimme kin fia dyn eigen Rabo-app fia ‘Zelf regelen’, […]