Weppers

8 april 2020

Weppers woansdei 8-4-2020

Harm-Auke Dijkstra ek folgend seizoen leider SDS 5 Wy binne al drok dwaande mei folgend seizoen en binne der tige wiis mei dat Harm-Auke Dijkstra ek folgend seizoen wer leider wêze wol fan SDS 5! Alde Treffers Wy binne drok […]
5 april 2020

Weppers snein 5-4-2020

Goeie Goeie allemaal, supporters voetbal liefhebbers vrijwilligers bestuur en wie niet al. Van mijn kant als toeschouwer en liefhebber van het voetbal wil ik in eerste plaats de trainer van SDS 2 Okke Van Der Kamp bedanken voor de plezierige, […]
3 april 2020

Treffer 50 jier yn op ‘e Skille

Jim hawwe fêst Op ‘e Skille al sjoen. Nei it Friesch Dagblad al wer in artikel oer de Treffer dy’t dit jier 50 jier bestiet.
3 april 2020

SDS en it Coronafirus (2)

De KNVB hat ôfrûne wike besletten om it fuotbalseizoen by de amateurs net mear ôf te meitsjen. Dat betsjut dat it fuotbalseizoen foar ús dien is. De kontribúsje foar it twadde heal jier moat noch ind wurde. Us ponghâlder is […]
2 april 2020

Voetbalnederland

It seizoen is dien en de KNVB hat besletten om it seizoen te beskôgjen as net spile. Dus gjin einstanden en dus gjin kampioenen en/of degradanten. Foar ús favorite webside VoetbalNederland leit dat wat oars. Sij binne it dêr net […]
31 maart 2020

It sit er op dit seizoen

De KNVB hat op 31-3-2020 bekend makke dat: Met het oog op de dinsdag door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit […]
28 maart 2020

In wedstriid om nea te ferjitten (2)

Gjin aktuele wedstriidferslagen mar wat stikjes út de âlde Treffers. En no sjogge wij werom nei de jierren yn de foarige ieu doe’t wij allegear jong wiene of der noch net wiene. 1971…..doe’t Tjalke Pander noch skoarde 1971…..doe’t C2 in […]
27 maart 2020

De Treffer 50 jier!

De Treffer bestiet dit jier 50 jier. Dat is in heuchlik feit fine wij. It Friesch Deiblêd kaam bij ús op besite, skreaun op wat wij seinen en dêrnei slagge  it de fotograf om in foto te meitsjen wêr’t wij […]
27 maart 2020

SDS en it Coronafirus

Wêr ’t wy mienden dat de oerheid alles ôflast hie oant 1 juny ta, blykt it iets oars te wêzen. Foar sportklups wurket it op dit momint sa: Heechstwierskynlik makket premier Rutte tiisdei nije maatregels bekend. De KNVB sil dêrnei […]
26 maart 2020

Weppers tongersdei 26-3-2020

SDS en it Coronafirus Moarn kinne jim mear lêze oer hoe ’t SDS om giet mei de ‘Coronakrisis’ oangeande it fuotbaljen. Net op it keunstgers! It is net de bedoeling om op it keunstgers te fuotbaljen no ’t alles ticht […]