Weppers

19 september 2002

OFK / Midwintercup

OFK 2016Ek dizze winter dogge SDS 1 en de âld-sealfuotballers fan SDS 1(seal) wer mei oan it Iepen Frysk Kampioenskip Sealfuotbal(OFK). De froulju fan SDS vr. 1 dogge dit jier net mei.It OFK wurdt ferspile yn De Trije yn Frjentsjer. […]
19 september 2002

Foarhinne SDS 2 seal

Foarhinne SDS 2Samme, Tjeerd, Marten, Skelte, Gerard,Dirk-Yde, Tseard, Sjoerd en Pieter(foto út 2007)Nei inkele jieren mei sukses yn de seal fuotballe te hawwen is dizze ploech nei it seizoen 2006-2007 jammer genôch útelkoar fallen.*Wedstrydferslagen SDS 2*DoelpuntenmakkersÂld-spilers fan SDS 2: Jan Stenekes (BGCC30X) Marten Faber (BGCD75D) Skelte Anema (BFZN07I) Dirk-Yde […]
13 oktober 2002

De Trefferredaksje

Trefferredaksje 2015-2016 Sjoerd van Beem Bauke Dijkstra Metsje Huitema Tryntsje Bouma Tjerk van der Pol Willem WijniaÂld-Trefferredaksjeleden: Aant Hofstra Dirk-Yde Sjaarda Sylvia Hania Hinke Kuiper Meinte Wesselius Klaas Pompstra Freddy Scheltema Durk Okkema Gearard van Asselt Atty Scheltema
4 november 2002

SDS side On-line

It hat wat fuotten yn ‘e ierde hân, mar hjoed is dan de webside fan SDS de loft yngien. De Trefferredaksje hat tegearre mei Wouter Jorritsma hjir oan wurke. Wouter hat meast de opset dien en wy as redaksje hawwe […]
5 november 2002

Wichard Deinum net langer oanfierder

De kommende wike sil SDS 1 op syk moatte nei in nije oanfierder. Wichard Deinum hat oanjûn dat hy der mei stoppet. Oer de reden dêrfan woe hy him noch net útlitte.  
10 november 2002

SDS spilet gelyk tsjin CVVO

SDS pakt punt tsjin CVVO   SDS hat sneon mei 1-1 lykspile tsjin CVVO út de Lemmer. Yn in matige wedstriid koe SDS net oertsjûge. Foar it publyk wie der net folle oan, al gie it der op it ein […]
12 november 2002

Winterprogramma SDS 2/3

Programma SDS 2/3 winterstop 2010/2011  Maandag :10/17/24/31-01-2011  Trainen op kunstveld van Sneek/WZ  van 20.00-21.00 (2de/3de) 07/14/21/28-02-2011 Trainen op kunstveld van Sneek/WZ  van 20.00-21.00 ( 2de/3de)   Donderdag :  Wisselende activiteiten (zaalvoetbal/spinning/squashen/veldtraining etc.)   Zaterdag :  22-01  Oefen: Makkum uit  tijd […]
14 november 2002

Wedstriidprogramma SDS 2

Datum Programma Hoe Let? Betreft SDS 2   18 augustus Beker   Dinsdag 21 augustus Beker   25 augustus Jubileum SDS   Dinsdag 28 augustus Beker   1 september Vrij   8 september SDS 2- Knickerbockers 12.00 15 september Leeuwarder Zwaluwen […]
15 november 2002

Littenseradiel op plak 307

Twa studinten hawwe in ranglist makke wêryn de gemeenten op basis fan it oantal ynwenners en it nivo fan de amateurklups punten krije. De binne 504 gemeenten yn Nederlân en Littenseradiel stiet op plak 307. SDS soarget foar 0.097538611 punten […]
16 november 2002

Senioren SDS presteare goed

Tonego 1 – SDS 1   0-4 Doelpuntenmakkers: Floris Hiemstra, Hendrik de Jong, Harm Stremler. Robert Sijbesma Oeverzwaluwen 2 – SDS 2      2-2 Doelpunten: Willem Wijnia , Klaas Visser SDS 3 – Leeuwarder Zwaluwen 2-0 Doelpunten: Ronny Wagenaar, Friso Albada SDS […]