Weppers

23 juni 2018

Tuskenstân SDS WK-League 23-6

België – Tunesië 5-2 Hast elkenien hie fansels België op winst, mar net ien hie op 5-2 rekkene. Foar elkenien dus 5 punten, útsein Hessel Yntema en Jaap Toering dy ’t op 1-1 gokt hienen. Zuid-Korea – Mexico 1-2 Douwe, […]
22 juni 2018

Seleksjes 2018-2019

De seleksjes foar 2018-2019 binne gearstald. De opfallendste saken binne: -Watze-Jacob van der Wal en Jorrit Hofstra kere werom by SDS en komme yn SDS 1 -Yward Zijlstra komt oer út de jeugd en giet nei SDS 1 -Elger Turksma […]
22 juni 2018

Tuskenstân SDS wk league 22-6-2018

Brazilie – Costa Rica        2-0 Stijn en Hendrik wiene sa ticht bij in moaie 15-punter. Mar doe wie dêr janker Neymar. Hij skoarde de 2-0 en dêrmei wiene der mar leafst 9 oaren dy’t 15 punten krigen: […]
22 juni 2018

Weppers freed 22-6-2018

Seleksjes 2018-2019 De seleksjes fan de senioaren foar 2018-2019 komme yn de rin fan de dei hjir op de webside. Efkes Balje It is feest yn Easterein. Dat betsjut dat it Efkes Baljen yn Wommels is. Om 19.30 oere foar […]
22 juni 2018

SDS-spullen ynleverje!

SDS-spullen ynleverje Zouden de trainers, leiders en (ex)spelers die nog in het bezit zijn van SDS- materialen zoals ballen, waterzakken en kleding dit willen inleveren vóór 1 juli a.s bij Klaas de Haan, A. Joustrastrjitte 11, 8734 GJ Easterein of […]
21 juni 2018

Tuskenstân SDS WK league 21-6-2018

Denemarken – Australie     1-1 Wa tinkt er no oan 1-1 bij dizze wedstriid? Sij dus: Douwe D, Willem, Hendrik de Jong, Pieter Wijnia, Stijn, Klaas Bouke en Sjoerd van Beem. Mei dy 15 punten der bij feroaret  der wer […]
20 juni 2018

Tuskenstân SDS WK 2018 20-6-2018

Portugal – Marokko      1-0 Mei de útslach fan 1-0 hawwe wij ynienen 5 koprinners mei 100 punten…Lolke, Douwe, Skelte, Pieter W en Pieter W.  De goeie útslach fan 1-0 en dêrmei de 15 punten kaam fan Hendrik de […]
19 juni 2018

Tuskenstân SDS Wk 19-6

Colombia – Japan: 1-2  In drege wedstriid om te foarspellen. 1-2 wie der net bij. Douwe Dirk Reitsma siet er noch in tichtste bij. Hij sei 1-3 en dat levere him 10 punten op en yn dizze tuskenstân komt hij […]
18 juni 2018

Tuskenstân SDS WK league 18-6

Moandei wiene der wer trije wedstriden. Zweden – Zuid Korea    1-0: Lolke Hofstra, Pieter Wijnia, Bote Strikwerda, Klaas Bouke Faber, Pieter Wesselius, Jacob van Wieren hellen allegear de maksimale skoare fan 15 punten. Tjeerd de Vries nei dizze wedstriid […]
17 juni 2018

Tuskenstân SDS Wk league 2018 nei snein

Costa Rica – Servie    0-1: 6 dielnimmers wisten dat it 0-1 wurde soe en hiene dat ek ynfuld: Jaap Toering, Seriette Strikwerda, Bote Strikwerda, Klaas Bouke Faber, Willem Wijnia en Pieter Wijnia. Wij koene foar harren 15 punten bijskriuwe. […]