Weppers

9 mei 2021

SDS op syk nei in fersoarger

Y.f.m. it stopjen fan Hennie Roubos as fersoarger by SDS is SDS op syk nei in nije fersoarger. SDS hie al wat lju op it each, mar om dat slagge spitich genôch net. Dêrom stiet der hjir no in fakature […]
9 mei 2021

Fan herte lokwinske!

Troch de Koronamaatregels sjogge wy mekoar net folle en heare wy nijtsjes somtiden wolris wat letter. By dizze wolle wy noch efkes wat SDS’ers yn it sintsje sette y.f.m. útienrinnende feestdagen. Lokwinske! Robert Sijbesma fan SDS 5 en Wiepkje Hiemstra […]
8 mei 2021

SDS Vr.1 op syk nei nije spylsters!

Foar oankommend seizoen is SDS Vr.1 op syk nei froulju dy’t it team fersterke wolle. Op dit moment spilet SDS Vr.1 yn de 3e klasse.💪 SDS Vr.1 traind noch in oantal kear dit seizoen. Liket it dy leuk? Kom moandei […]
5 mei 2021

SDS-League: ‘Onana Clean Sheet’ pakt alwer in wykpriis!

Foar de twadde kear dizze edysje fan de SDS-League pakt Johan Delfsma de wykpriis mei ‘Onana Clean Sheet’ of sa ’t wy ek wol sizze; ‘Johanna Clean Sheet……..’. Alderaardichst fansels dat Johan foar de twadde kear de wykpriis pakt, mar […]
3 mei 2021

Technyktrainingen foar de JO12 oant en mei de JO15 troch PH-Sports

De jeugd fan de JO12 oant en mei de JO15 dy ’t oanjûn hawwe hjir belangstelling foar te hawwen wurdt 3x in technyktraining oanbean troch SDS fan Peter Hoogerwerf fan PH-sports. Peter fuotballet yn SDS 1 en hat neist syn […]
3 mei 2021

Moaie opbringst Poiesz-jeugdsponseraksje!

Begjin dit jier koenen jim foar SDS munten sparje by de Poiesz yn Skearnegoutum. Dit hat in moai bedrach opbrocht: Wy wolle hjirby jim en de Poiesz tige tank sizze! It bliuwt in prachtige aksje fan de Poiesz!
1 mei 2021

Weppers sneon 1-5-2021

Programma sneon 1 maaie De senioaren hawwe it foarearst wol efkes besjoen om sûnder de 27-plussers op sneon te baljen, mar de jeugd fan SDS sil wol wer allegear los. It programma sjocht der sa út foar hjoed: 9.00 – […]
28 april 2021

SDS-League: ‘Op nei de Top’ pakt de wykpriis!

Hy bungele mar wat ûnderyn, mar hat no it paad omheech fûn. Marten Faber pakt mei “Op nei de Top’ de wykpriis. In moai ferfolch op de 2e priis fannewike al by de SDS-online-pubkwis. ‘BarbEeltsje’ Postma hat de kopposysje wer […]
27 april 2021

Hendrik, Sjoerd en Bote winne de SDS-online-pubkwis!

De SDS-online-pubkwis is juster troch sa ’n 45 húshâldens besjoen. Hjirfan hawwe der hast 40 (teamkes) aktyf meidien. Sjoerd Rispens, Hendrik de Jong en Bote Strikwerda gienen der as ‘De laffe herders’ mei de 1e priis fan troch. It 2e […]
24 april 2021

De SDS-online-pubkwis op moandei 26 april. Doch ek mei fia https://streamlive.nu fanôf 19.45 oere!

Op ‘Keningsnacht’ moandei 26 april organiseard SDS foar it earst in SDS-online-fuotbalkwis. It soe moai wêze as in soad lju hjir oan meidogge. Meidwaan is fergees! Der binne alderaardichste pryskes te winnen. Je hoefe je net fantefoaren op te jaan. […]