Weppers

17 oktober 2018

Weppers woansdei 17-10

Grutte klupaksje Bêste leden, Alle leden fanôf de JO/ MO17 hawwe fan harren lieder 2 Grote Clubaktie-lotten kriigen. Dizze lotten kostje €3 it stik en wurde, krekt as oare jieren, automatyske ferrekkene mei de kontribusje yn novimber. Dizze lotten kinne se […]
16 oktober 2018

Jou dy no op foar it Meinte-Sixma-toernoai!

Bezig met laden…
16 oktober 2018

KICK Jongenscoaching sjurtstiper SDS JO19-1!

Wy binne der tige wiis mei dat wy nochris melde kinne dat KICK Jongenscoaching de kommende 5 jier haadstiper wurden is fan SDS JO19-1! Ofrûne sneon kamen de jongens fan JO19-1 mei Jan Stenekes en Marco Rijpkema fan KICK Jongenscoaching […]
15 oktober 2018

Weppers moandei 15-10-2018

Hendrik syn feessie Yn dit oersicht kinne jim sjen tsjin hokker klups Hendrik de Jong it meast skoarde It goeie gefoel De foarsitter hie der sneon al it goeie gefoel oer. Yn it foarwurd fan it programmaboekje stie it ommers […]
12 oktober 2018

Sneon 13-10-2018

  19:50 Warga VR1 SDS VR2 2-1 20:10 SDS VR2 Oosterlittens VR1 0-4 20:30 GAVC VR2 SDS VR2 freed 20:50 SDS VR2 Friesland VR1 freed 08:45 SDS JO13-1 Scharnegoutum’70 JO13-1 4-2 08:45 SDS JO12-1 Zeerobben JO12-2 7-2 08:45 SDS JO11-1 […]
12 oktober 2018

Weppers freed 12-10-2018

VR 2 op freed SDS VR2 docht mei oan de freedtejûnkompetysje. Sij binne al twa freeds op paad west en binne hjoed yn Easterein te sjen fanôf 19.50 oere. Tsjinstanners binne Warga, Oosterlittens, GAVC en Friesland. SDS 1 Om 14.30 […]
10 oktober 2018

SDS-League: ‘Dirks Angels’ pakt de wykpriis!

Mei mar 9 fitte man yn de seleksje wit Dirk Stegenga mei ‘Dirks Angels’ dochs de wykpriis te pakken. Ek net sa gek, want hy pakt mar leafst 74 punten. Dit is krekt ien mear as syn maat Rick Hendriks […]
10 oktober 2018

Weppers woansdei 10-10-2018

Sealteam It is wer woansdei en dan komt it sealteam fan SDS meast yn aksje. Jûn om 21.00 oere op’e Jouwer ferlear SDS mei 5-1 fan Haskerland 3. Wedstriidsponsers Kommende sneon bij SDS 1- de Wâlde 1 binne “de 8 […]
8 oktober 2018

Gosse Smeding is ferstoarn

Op sneon 29 septimber is Gosse Smeding ferstoarn op Gran Canaria. Gosse is in âld-Eastereiner dy ’t yn de jierren 70 ferhúze nei Sint Jânsgea. Hy bleaun syn hiele libben SDS-supporter en kaam geregeld by SDS 1 te sjen. Ofrûne […]
8 oktober 2018

Weppers moandei 8-10-2018

Betide winst foar Jo15-2 Hjoed al om 8.30 op it fjild foar de wedstriid út yn Harns tsjin Zeerobben Jo15-3. De mannen wiene troch de warming up goed wekker wurden en setten gelyk fanôf de start druk. Yn it begjin […]