Weppers

19 september 2002

SDS Minileague

Dielnimmers SDS Minileague foarjier 2016: Tjeerd Jan Greidanus Jelka Teppema Yorick Visser Tsjeard Witteveen Reinder Bootsma Niek Haan de Sven Haan de Noor Ende vd Melle Smit Sven Jitze Jilderda Ytsen Spoelstra Lars Steehouwer
19 september 2002

SDS F4

SDS F4 2015-2016 De teamfoto komt hooplik ynkoartenSeleksje foarjier 2015-2016:: Jorrit Stenekes Marijn Groot de Sander  Velzen Jarno Weij vd Corrie Ymkje Altenburg Eelke Meer vd Hessel  Abels Wytse Johannes Breeuwsma Emiel HoekstraTrainer:Leider:Trainingstiden SDS F4:……………..Kompetysje-yndieling foarjier 2015-2016: Balk F3 CVVO […]
19 september 2002

SDS F3

SDS F3 2015-2016(Klik op de foto foar in prachtige fergrutting)Seleksje SDS F3 foarjier 2015-2016:  Sjoerd Andringa Tygo Zijlstra Wouter Boschma Sytze Bouma Herman Vinke Henk Jan  Nijdam Daniel Jochem Veenstra Geert-Jan Diever Evan Jong de Trainers:Dennis Vinke (moandei)Hans van der […]
19 september 2002

SDS F2

SDS F2 2015-2016:Seleksje SDS F2 foarjier 2015-2016: Sibrand  Stremler Auck  Dijkstra Jesse Hoitema Johan  Gaastra Philip Eupper Bram Veenje Wybrando Terpstra Jort Hiemstra Achmed MoalinTrainers:Hans van der SchaarJolanda GaastraLeonie EupperLieders:Jolanda Gaastra en Leonie Eupper Trainingstiden  SDS F2:Moandei: 16.30 -17.30woansdei 17.45 […]
19 september 2002

SDS F1

SDS F1 2015-2016:Seleksje SDS F1 foarjier 2015-2016 Jorrit Stap Luuk Meijer Pieter  Bouma Jelle Tiede Vellinga Sietze Bouma Tsjalling Bouma Rients Klein Swormink Jorn  Hiemstra Wiebren Tjitte TammingaTrainer:Lieders:Tjize Bouma (06-10766597)Minne Bouma (06-51897908)Trainingstiden SDS F1:…………………………Bekeryndieling F11. Scharnegoutum ’70 F1               10.152. Workum F1                               […]
19 september 2002

SDS E5

SDS E5 2015-2016:Yn 2015-2016 is der gjin E5
19 september 2002

SDS E4

SDS E4 2015-2016:Seleksje SDS E4 2015-2016: Mare Diever Nynke Albada Larissa Eupper Judith van der Weerdt Minke Postma Berend Santema Rutger Altenburg Tom Wander Ridzert Veldman Jesse KrimpenTrainer:Lieder:Ridsert Altenburg (0515-333613) Trainingstiden SDS E4:……………………….. Kompetysje-yndieling foarjier SDS E4 2015-2016 : LSC 1890 […]
19 september 2002

SDS E3

SDS E3 2015-2016:
19 september 2002

SDS E2

SDS E2 2015-2016Seleksje SDS E2 2015-2016: Redmer Stegenga Jesmer Zonnenberg Niels van Lelyveld Timen de Boer Jesper Paauw Stern Kok Niels Terpstra Raymond Terpstra Jan Bootsma Bartele Bouma Trainers:Robin van der WegHans van der SchaarDouwe Jan VellingaFolkert Rients VellingaSietze Marten […]
19 september 2002

SDS E1

SDS E1 2015-2016:Seleksje SDS E1 2015-2016: Sije van der Schaar Ate Schaap Niels Hiemstra Gjelt Kempe Sjirk jetse Vellinga Redmar Wiersma Pieter van der Valk Yke Gaastra Milan van der Weg Trainer: Gert Jan HiemstraRobin van der WegHans van der […]