Weppers

17 juli 2024

Komkommerweppers 17-7-2024

Komkommernijs SDS 1 begjint op sneon 3 augustus wer te trainen. Oant dy tiid ferwachtsje wy net fuotbalnijs te hawwen útsein komkommernijs. Nije hesjes Johan Delfsma hat ferline wike wat hesjes foar SDS út Grou helle. Hjir sil Erik Haitsma […]
15 juli 2024

Eeltje Postma wint de SDS EK-League!

It EK 2024 yn Dútslân sit der op en dat betsjut dat wy de einstân fan de SDS EK-League opmeitsje kinne. Noch net in makkelijk putsje, want it blykt wat yngewikkeld mei it tal giele kaarten dy’t der fallen binne. […]
14 juli 2024

Prizen SDS EK-League 2024

Lykas mei it EK 2020 (yn 2021) binne der wer prizen foar de earste 10 yn de SDS EK-League. Prizen 1 100 2 80 3 60 4 50 5 40 6 35 7 30 8 25 9 20 10 10 […]
12 juli 2024

Tarieding SDS 1 seizoen 2024-2025

De trainer fan SDS 1, Douwe Posthuma, hat wer in aardich tariedingsprogramma ynelkoar draaid foar SDS 1. Sneon 3 augustus sille sy foar it earst los. De earste oefenwedstriid is op sneon 17 augustus tsjin ús freonen fan vv Nijland. […]
11 juli 2024

EK-League 11-7-2024

Nederland – Engeland 25 dielnimmers seagen Ingelân wol yn de finale kommen en pakke 100 punten. Dat dit ten koste gean moast fan Nederlân sil de measten al wat spitich fine. Redmer en Harmen baalden it meast dat Nederlân juster […]
10 juli 2024

EK-League 10-7-2024

De earste heale finale hat west. Wat docht dat mei de stân? Spanje – Frankryk 7 dielnimmers seagen Spanje wol yn de finale kommen. Aant Hofstra, Ate-Feike de Boer, Erik Haitsma, Hendrik Eringa, Redmer en Harmen, Jildert van der Werf […]
9 juli 2024

SDS EK-League foarútsjoch

Sa krekt foar de heale finales sjogge wy efkes foarút. Gjin punten Wy binne al langer fan miening dat je de útslaggen yn de finaleronde net foarsizze kinne. Ommers witte je fantefoaren hielendal net wa ’t der tsjinelkoar fuotbalje. No […]
7 juli 2024

EK-League 7-7-2024

De kwartfinales sitte der op, dus wy kinne wer in nije stân opmeitsje. Engeland – Zwitserland 6 dielnimmmers seagen wedstriid 45 wol yn in lykspul eindigjen. Jelle Wiersma, Hessel Hek, Pieter en Benthe Kamstra en Annejan Hallema gienen foar 1-1 […]
6 juli 2024

EK-League 6-7-2024

Hjir wer de nijste stân fan de SDS EK-League. No’t wy rjochting de heale finales gean binne der ek hieltiten mear punten te ferdielen. Spanje – Duitsland Jelle Wiersma, Hessel Hek, Redmer en Harmen, Jelmer Posthumus, Tom Wijnia, Pieter Sijtsma […]
5 juli 2024

Kompetysje-yndieling SDS 1

De nije kompetysje-yndieling foar SDS 1 is bekend makke troch de KNVB. De earste blik jout derbys tsjin Scharnegoutum en Waterpoort Boys, in buswedstriid tsjin Marrum, gjin polderwedstriden, gjin Heeg, foar it earst tsjin eardere sneinsploegen DTD en MKV en […]