SDS JO10-2

SDS JO10-2

Trainingstiden JO10-2:
Moandeis fan 17.00 – 18.00 (efter de sporthal)
Woansdeis fan 17.00 – 18.00 (keunstgers)

Trainer
Trainer
Trainer
Leider
Leider

Dorian Tacoma

Jasper Bauke Huitema

Tiede Rinse Posthumus

Catoo Feenstra

Sven Hallema

Romke Sjoerd Kuiken

Bouke Dorenbos