SDS 1 2021-2022

SDS 1 spile yn it seizoen 2021-2022 yn de tredde klasse A. Trainer is Douwe Posthuma.

It begjint wol, mar  ynearsten oant begjin desimber

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De tuskenstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland).

Hast alle stikjes komme út it Friesch Dagblad, in inkele út de LC.