De prestaasjes fan SDS 1 yn byld. Kranteknipsels, ranglisten en útslaggen

1970-1971

Klasse FVB 1A

Krantestikjes

1971-1972

Klasse 1A FVB

krantestikjes

1972-1973

Klasse 1A FVB

krantestikjes

1973-1974

Klasse 4A

krantestikjes

1974-1975

Klasse 4A

krantestikjes

1975 – 1976

Klasse 4A

krantestikjes

1976 – 1977

klasse 4A

krantestikjes

1977-1978

Klasse 4A

krantestikjes

1978 – 1979

Klasse  4A

krantestikjes

1979-1980

Klasse 4A

krantestikjes