Op 10 augustus 1987  bestie SDS 40 jier.

It feest waard fierd op sneon 24 oktober 1987 mei in fuotbaltoernoai foar de jeugd yn de sporthal.

Jûns wie der in feestjûn yn kafé Bergsma mei it Reahúster kabaret en dûnsjen mei Gerard Wiersma.

Ta gelegenheid fan it 40 jierrich bestean kaam der in jubileum Treffer út mei in de stân fan saken en wat interfjoes.

Jim kinne hjir ûnder troch de bledsiden fan dy Treffer blêdzje.