De prestaasjes fan SDS 1 yn byld. Kranteknipsels, ranglisten en útslaggen

2000-2001

Klasse 2K

Krantestikjes

2003-2004

Klasse 3B

krantestikjes

2006-2007

Klasse 2K

krantestikjes

2009-2010

Klasse 2L

krantestikjes

2001-2002

Klasse 2K

krantestikjes

2004 – 2005

Klasse 2K

krantestikjes

2007 – 2008

klasse 2L

krantestikjes

2010-2011

Klasse 2L

krantestikjes

2002-2003

Klasse 3A

krantestikjes

2005 – 2006

Klasse 1E

krantestikjes

2008-2009

Klasse 2J

krantestikjes