SDS 1 sit sûnt it seizoen 1952-1953 yn de kompetysje.

It begong yn de FVB tredde klasse A.

Wij binne no 2020 en wij binne
4 kampioenskippen,
6 promoasjes en
5 degradaasjes fierder.

SDS 1 spilet sûnt it seizoen 2013-2014 yn de KNVB tredde klasse A. Sjoch hjir it oersicht fanôf 1953

Wij hawwe besocht safolle mooglik kranteknipsels en doelpuntenmakkers te efterheljen. Jim kinne al dy stikje fierderop yn dit menu