Hjir kinne jim allegear âlde Treffers noch in kear trochsjen. It is wier de muoite wurdich! De measte jiergongen steane der hielendal op, mar wy misse noch wol wat. De kans wurdt hieltiten lytser dat wy alles kompleet krije. Hawwe jim noch âlde Treffers lizzen fan 1980 of earder? Lit it Aant of Willem witte. aant@vv-sds.nl of willem@vv-sds.nl.

1978

net yn besit

net yn besit

1972

nû  5 (helaas net yn besit)

nû 6 (helaas net yn besit)

1998

oktober

desimber

 

 

 

 

 

 

 

 

1980

febrewaris

april

net yn besit

1977

jannewaris

net yn besit

1974

nû 9 ( helaas net yn besit)

nû 10 (helaas net yn besit)

1971

oktober (nû 3)

nr 4 (helaas net yn besit)

1997

febrewaris

maaie

juny

septimber

desimber

 

 

 

 

 

1988

jannewaris

febrewaris

july         

oktober 

novimber

 

1973

april (nû 7)

nû 8 (helaas net yn besit)

1970

nû 1  (helaas net yn besit)

nû 2  (helaas net yn besit)