Treffers 1970-1999

De kommende tiid pleatse wij de âlde Treffers hjir, sadat jim dy noch in kear trochsjen kinne. It is wier de muoite wurdich! De measte jiergongen steane der hielendal op, mar wy misse noch wol wat. Hooplik hawwe wy ynkoarten alles kompleet. Hawwe jim noch âlde Treffers lizzen? Lit it Aant of Willem witte. aant@vv-sds.nl of willem@vv-sds.nl.

1999

jannewaris

febrewaris

april

maaie

juny

july

septimber

oktober

novimber

desimber

1978

net yn besit

net yn besit

1975

july

oktober

1972

nû  5 (helaas net yn besit)

nû 6 (helaas net yn besit)

1998

oktober

x

x

x

desimber

1980

febrewaris

april

net yn besit

1977

jannewaris

net yn besit

1974

nû 9 ( helaas net yn besit)

nû 10 (helaas net yn besit)

1971

oktober (nû 3)

nr 4 (helaas net yn besit)

1991

april  1         april 2

juny  1         

juny 2

septimber 

novimber

1973

april (nû 7)

nû 8 (helaas net yn besit)

1970

nû 1  (helaas net yn besit)

nû 2  (helaas net yn besit)