SDS 1 spilet yn it seizoen 1967-1968 yn de 4 A.  Trainer is ….

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)