Ferry Duipmans is stoarn

Mini-League
16 september 2013
Weppers tiisdei 17-9
17 september 2013

Tongersdei 12 septimber is Ferry Duipmans (1956) ferstoarn.

Ferry koe de striid spitich genôch net winne.

Ferry wie skriuwer yn it haadbestjoer fan SDS 1998-2002.

Derfoar hat Ferry jierren fuotballe yn it twadde fan SDS en yn de seal. In technyske en in rustige spiler, wêr’t je nei ôfrin noch wol efkes gesellich by sitte koene.

In oantal jieren fluite hy noch wolris in pupillenwedstriid mar ek dat koe net mear.

Wy winskje as bestjoer en SDS leden Ineke en de bern in protte sterkte ta mei dit ferlies.

 

Leden en bestjoer

vv SDS