Jubileum 1997

Op 10 augustus 1997 bestie SDS 50 jier. Dat waard grut fierd, mei ûnder oaren in wedstriid fan SDS 1 tsjin sc Heerenveen op freed 8 augustus. Ek wie der in revue en in feestjûn.

Hjirûnder alle alvetallen fan doe, it  programmaboekje fan it jubileum en it programmaboekje en mear fan de jubileumwedstriid SDS 1 – sc Heerenveen 1

Op sneon 9 augustus 1997 wie der in feestjûn mei kabaret, makke troch de eigen leden en oare entoesjaste artysten.  Ien fan de stikjes fan it kabaret is noch te finen op You Tube.  Aant Hofstra mei syn hylaryske taspraak út namme fan alle Wommelsers

https://www.youtube.com/watch?v=r2JZCphMpso