SDS 1 spilet yn it seizoen 1972-1973 yn de earste klasse FVB.  Trainer is Meinte Sixma.

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

Alle wedstriidferslagen en karakteristiken yn de LC  binne hjir ûnder te besjen.