SDS 1 spilet yn it seizoen 1975-1976 yn de fjirde klasse A.  Trainer is Joop de Boer

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

Alle wedstriidferslagen en karakteristiken yn de LC  binne hjir ûnder te besjen.