SDS 1 augustus 1955

1959: beslissingswedstryd tsjin VVI. Doelman Willem Agema pakt de bal stylfol.

1959 Wedstrydferslach VVI 1 – SDS 1

1959 Wedstrydferslach VVI-SDS

SDS froulju 1978

SDS- froulju 1980

Steand: Jan de Jong, Tineke Boersma, Baukje de Jong, Reinskje Kooistra, Janke van der Valk, Aly Klijnstra, Melinna van der Valk, Jeltsje Wijngaarden, Winny en Wiebe de Boer
sittend: Janny Klijnstra, Jetske van Beem, Atty Zijlstra, Janny Kooistra, Jetske Reitsma, Yvonne Visser, Ankie de Boer en Thea Sixma.

SDS – Froulju- Atty Zijlstra yn Zeist bij Oranje

SDS – Froulju- Atty Zijlstra yn Fryske seleksje

align=baseline

Klaas Overal wurdt earelid