SDS 1 spile yn it seizoen 2010-2011 yn de twadde klasse L. Trainer is Jaap de Blaauw.

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

Alle stikjes komme út de Ljouwerter Krante

SDS  wist him op de lêste dei feilich te spyljen yn Harns