SDS 1 spilet yn it seizoen 1994-1995 yn de 4de klasse A.  Trainer oant desimber ta is  Gerlof Sloterdijk. Fanôf jannewaris Klaas Dijkstra. Fia de neikompetysje promovearret SDS 1.

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

Alle wedstriidferslagen en karakteristiken yn de LC of FD binne hjir ûnder te besjen.