SDS 1 spile yn it seizoen 2007-2008 yn de twadde klasse L . Trainer is Marcel Frankena.

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

In protte  wedstriidferslagen en karakteristiken yn de LC, FD, Sneeker Courant of Op ‘e Skille binne hjir ûnder te besjen. (mei tank oan it plakboek fan Hendrik  de Jong)