SDS JO11-1G

SDS JO11-1

Trainingstiden JO11-1:
Moandei fan 18.00 – 19.00 (keunstgers)
Woansdei fan 18.00 – 19.00 (gers)

Joad Schram

Lieder/trainer
Sjoerd Breeuwsma

Amarins Bouma

Evy Wijnia

Ahmed Dahir

Sybrecht Overal

Anish Chhetri

Pytrik Ynema