SDS 1 spilet yn it seizoen 1956-1957 yn de tredde klasse  A FVB.  Trainer is ….

Der binne in oantal útslagen bekend bij ús en SDS wurdt kampioen.