SDS JO9-1

SDS JO9-1

Trainingstiden JO9-1:
Moandeis fan 18.00 – 19.00 (keunstgers)
Woansdeis fan 18.00 – 19.00 (keunstgers)

Klaas van Wijngaarden

Lieder

Jan Stenekes

lieder

Yke Gaastra

trainer

Ynema

trainer

Armin Stenekes

Ids Wijngaardern

Redmer Politiek

Hidde Wijnia

Ben Fritsma

Jort Kronemeijer

Dex Hoitinga