Evenementen in november 2022

SDS 1 spilet yn it seizoen 1954-1955 yn de tredde klasse FVB.  Trainer is ….

Der binne gjin útslagen bekend bij ús.

Wol is bekend dat SDS op it fjirde plak einige.