SDS 1 spilet yn it seizoen 1954-1955 yn de tredde klasse FVB.  Trainer is ….

Der binne in pear útslagen bekend bij ús.

Yn in kompetysje mei 5 eindigt SDS 1 op it 4de plak.