De prestaasjes fan SDS 1 yn byld.  SDS 1 spile yn de FVB . Foar mear krantestikjes wachtsje wij op de digitale Friesche Deiblêden

1969-1970

Klasse FVB 1A

krantestikjes

1968-1969

Klasse 

krantestikjes

1967-1968

Klasse 

krantestikjes

1966-1967

Klasse 

krantestikjes

1965-1966

Klasse 

krantestikjes

1964-1965

Klasse 

krantestikjes

1963 – 1964

Klasse 

krantestikjes

1962-1963

Klasse 

krantestikjes

1961-1962

Klasse 

krantestikjes

1960-1961

Klasse 

krantestikjes