SDS 1 spile yn it seizoen 2008-2009 yn de twadde klasse J . Trainer is Dick Schuurmans.

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

Fan dit seizoen is in prachtich boekwurk makke troch de trainer fan SDS 1 Dick Schuurmans. Hij hat alles sammele wat er skreaun is oer de wedstriden fan SDS 1 yn dit seizoen.