SDS 1 spilet yn it seizoen 1952-1953 yn de tredde klasse A  FVB.  Gjin trainer

It is it earste jier dat SDS 1 meidocht yn in kompetysje neffens de boeken en  de gegevens op Voetbalnoord

Yn 14 wedstriden helje se 4 punten.