SDS JO8-1

Trainingstiden JO8-1:
Moandeis fan 17.00 – 18.00 (keunstgers)
Woansdeis fan 17.00 – 18.00 (keunstgers)

Jeroen Wagenaar

Lieder

Tsjipke Okkema

Lieder/trainer

Sipke Vellinga

Lieder/trainer
Trainer

Nanne van Ruiten

Jildert Klaas Okkema

Jorn Vellenga