SDS JO8-1

SDS JO8-1

Trainingstiden JO8-1:
Moandeis fan 17.00 – 18.00 (keunstgers)
Woansdeis fan 17.00 – 18.00 (keunstgers)

Sido Greidanus

Harmen Jacob Joustra

Joutzen van Ruiten

Hielke Tuinstra

Syan Bults

Evert Jelle de Jong

Redmar de Boer

Sven Sijbesma