SDS 1 spilet yn it seizoen 2000-2001 yn de twadde klasse K.  De nije trainer is Kees Jansen.

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

Alle wedstriidferslagen en karakteristiken yn de LC of FD binne hjir ûnder te besjen. (mei tank oan it plakboek fan Hendrik  de Jong)