SDS 1 spilet yn it seizoen 1990-1991 yn de FVB 1A.  Trainer is Jan Yedema

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

Alle wedstriidferslagen en karakteristiken yn de LC of FD binne hjir ûnder te besjen.