De Treffer

Algemien

De Treffer is it klupblêd fan SDS.
Fjouwer kear yn it jier wurdt it boekje besoarge bij:

  • alle leden
  • freonen fan SDS (klup fan 50)
  • sponsoren

Trefferredaksje 2017-2018
Metsje Huitema
 Tryntsje Bouma
 Tjerk van der Pol
Willem Wijnia

Besoarging

Easterein:
Hester Hiemstra
Keimpe en Hiekje Meijer

Wommels:
Famylje Sytsma
Theunis Boonstra

Itens/Hinnaard:
Sjoerd Boonstra

Reahús/Turns/Hidaard:
Famylje Gerbrandy

Spannum:
Gelf Eringa

Winsum:
Sybren Wassenaar

Kûbaard:
Auke Eringa

Oare plakken:
Metsje Huitema

Kopij

Hawwe jo kopij foar de nije Treffer?
In aardich stikje, in SDS-Look-a-like of oars wat aardichs?
Mail dit dan nei DeTreffer@vv-sds.nl of bring it by ien fan de redaksjeleden.

Archyf

Alde Treffers

De Treffer bestiet sûnt 1970 en it doel is om hjir alle âlde Treffers in plakje te jaan. Jim moatte it no noch dwaan mei de ûndersteande 4 eksimplaren.

 De Treffer oktober 2004

 De Treffer febrewaris 2005
 De Treffer juny 2009
  De Treffer july 2013