De Treffer

Algemien

De Treffer is it klupblêd fan SDS.
Fjouwer kear yn it jier wurdt it boekje besoarge bij:

  • alle leden
  • freonen fan SDS (klup fan 50)
  • sponsoren

Trefferredaksje 2019-2020
Metsje Huitema
 Tryntsje Bouma
Tjerk van der Pol
Willem Wijnia

Besoarging

Easterein:
Hester Hiemstra
Keimpe en Hiekje Meijer

Wommels:
Famylje Sytsma
Theunis Boonstra

Itens/Hinnaard:
Sjoerd Boonstra

Reahús/Turns/Hidaard:
Famylje Gerbrandy

Spannum:
Hendrik Eringa

Winsum:
Sybren Wassenaar

Kûbaard:
Auke Eringa

Oare plakken:
Metsje Huitema

Kopij

Hawwe jo kopij foar de nije Treffer?
In aardich stikje, in SDS-Look-a-like of oars wat aardichs?
Mail dit dan nei DeTreffer@vv-sds.nl of bring it by ien fan de redaksjeleden.

Archyf

Alde Treffers

De Treffer bestiet sûnt 1970 en it doel is om alle âlde Treffers in plakje te jaan op de webside. De Treffer bestiet yn 2020 dus 50 jier. Wij binne al in moai ein, mar misse der noch wol in oantal. Hawwe jim noch “âld spul” lizzen, dan heare wij it graach.