De prestaasjes fan SDS 1 yn byld. Kranteknipsels, ranglisten en útslaggen

1980-1981

Klasse 3A

Krantestikjes

1981-1982

Klasse 3A

krantestikjes

1982-1983

Klasse 3A

krantestikjes

1983-1984

Klasse 3A

krantestikjes

1984-1985

Klasse 3A

krantestikjes

1985 – 1986

Klasse 3A

krantestikjes

1986 – 1987

klasse 3A

krantestikjes

1987-1988

Klasse 3A

krantestikjes

1988 – 1989

Klasse 4A

krantestikjes

1989-1990

Klasse 

krantestikjes