SDS 1 spilet yn it seizoen 1974-1975 yn de fjirde klasse A.  Trainer is

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

Alle wedstriidferslagen en karakteristiken yn de LC  binne hjir ûnder te besjen.