Evenementen in december 2022

 

Haadstiper Grafische Groep Van der Eems, earder Drukkerij Van der Eems, út Easterein is al haadstiper fan vv SDS sûnt 2010.


Yn 2021 waard it kontrakt op ‘e nij mei 3 jier ferlingd.