Haadstiper Grafische Groep Van der Eems, earder Drukkerij Van der Eems, út Easterein is al haadstiper fan vv SDS sûnt 2010.


Yn 2021 waard it kontrakt op ‘e nij mei 3 jier ferlingd.