De prestaasjes fan SDS 1 yn byld. Kranteknipsels, ranglisten en útslaggen

2010-2011

Klasse 2L

krantestikjes

2013-2014

Klasse 3A

krantestikjes

2016-2017

Klasse 3A

krantestikjes

2019-2020

Klasse 3A

krantestikjes

2011-2012

Klasse 2L

krantestikjes

2014-2015

Klasse 3A

krantestikjes

2017-2018

Klasse 3A

krantestikjes

2012-2013

Klasse 2J

krantestikjes

2015-2016

Klasse 3A

krantestikjes

2018-2019

Klasse 3A

krantestikjes