Y.f.m. grut ûnderhâld is it keunstgêrs slúten oant de earste training fan SDS 1 en 2 op sneon 11 augustus!

Lieuwe Jan Yntema nei winst yn WK league ôfreizge nei tropysk eilân

Noch ´SDS-klean fan SDS´ yn de hûs?

Graach ynleverje by Klaas de Haan!

Kompetysje-yndielings ´18-´19

Binne allegear bekend!

Oefenprogramma SDS 1

Makkum, VVI en Foarút de tsjinstanners

SDS League

SDSLeaguelogo

Oan-/ôfmelde lid/freon

Websjop

SDS klean te keap

Topfysio

SDS hat in gearwurking mei Topfysio.

 Wurd lid fan GEKE en stypje SDS!