SDS 1 oefent net út tsjin Marrum 1..........

SDS-jubileum

Jou dy hjir op foar de barbekjoe
en/of it fuotbalmikstoernoai!

SDS 75 jier

2 & 3 septimber
grut feest!

Woansdei 7 septimber

Start SDS-fuotbalplaatsjesaksje
by Jumbo-Kooistra yn Wommels!

SDS League

SDSLeaguelogo

Oan-/ôfmelde lid/freon

Websjop

Nije websjop MUTA .3

Topfysio

SDS hat in gearwurking mei Topfysio.

 Wurd lid fan GEKE en stypje SDS!