Y.f.m. grut ûnderhâld is it keunstgêrs slúten oant de earste training fan SDS 1 op sneon 11 augustus!

De seleksjes foar 2018-2019 binne rûn!

Noch SDS-spullen yn de hûs?

Graach sa gau as mooglik ynleverje by Klaas de Haan!

De 'weromsjoch-Treffer'

Nije wike by jim yn de bus!!

Lolke Hofstra

Op nû 1 yn WK league

SDS League

SDSLeaguelogo

Oan-/ôfmelde lid/freon

Websjop

SDS klean te keap

Topfysio

SDS hat in gearwurking mei Topfysio.

 Wurd lid fan GEKE en stypje SDS!