SDS Vr.1 begjint wer te trainen op moandei 19 augustus

De nije kompetysje-yndielingen binne bekend!

Wy dogge it mei syn allen!

Ful hjir de enquete yn!

It keunstgersfjild is ticht!

Efter de sporthal mei balle wurde!

 

Famkes en froulju!

Wurd ek lid fan SDS!

SDS League

SDSLeaguelogo

Oan-/ôfmelde lid/freon

Websjop

SDS klean te keap

Topfysio

SDS hat in gearwurking mei Topfysio.

 Wurd lid fan GEKE en stypje SDS!