De seleksjes fan SDS 1 en Vr.1 binne rûn! En de rest no ek!

Sneon sc Heerenveen-clinic en sponserrin by SDS!

sc Heerenveen clinic 4-7-2020

De Trefferredaksje

winsket jim in noflike simmer ta!

SDS en sc Heerenveen

Keapje in seizoenkaart fan sc Heerenveen
of ferling him en stypje SDS!
Sjoch hjir.

 

Teun Heeres

werom by SDS!

SDS League

SDSLeaguelogo

Oan-/ôfmelde lid/freon

Websjop

SDS klean te keap

Topfysio

SDS hat in gearwurking mei Topfysio.

 Wurd lid fan GEKE en stypje SDS!