SDS sneon los op Midsimmercup yn Dronryp!

De seleksjes by de senioaren manlju binne bekend!

Wy dogge it mei syn allen!

Ful hjir de enquete yn!

It keunstgersfjild is ticht!

Efter de sporthal mei balle wurde!

 

South-Park-SDS’ers!

Kom mar op mei nije!
Hjir kinne je se meitsje!

SDS League

SDSLeaguelogo

Oan-/ôfmelde lid/freon

Websjop

SDS klean te keap

Topfysio

SDS hat in gearwurking mei Topfysio.

 Wurd lid fan GEKE en stypje SDS!