De prestaasjes fan SDS 1 yn byld. Kranteknipsels, ranglisten en útslaggen

2020-2021

Klasse 3A

krantestikjes

2021-2022

Klasse 3A

krantestikjes

2022-2023

Klasse 

krantestikjes