SDS-Minileague

Trainingstiid:
Woansdeis fan 17.30-  18.30
Wedstriid:
Sneons om 10.00 of 11.00 oere yn Easterein

voetbal

Sipke Vellenga

Assistint-trainer

Sipke Vellenga

Djurre Faber

Jay Brom

Idwer Dijkstra

Stefin Rijpkema

Edse Schaap

Eise Dijkstra

Jildert Klaas Okkema

Danian Rijpkema

Ype Bijlsma

Folkert Joustra

Nanne van Ruiten

Bauke Poelsma

Haadsponser

 

 

ROMTE FOAR WEDSTRIIDSKEMA