SDS-Minileague

Trainingstiid:
Woansdeis fan 17.30-  18.30
Wedstriid:
Sneons om 10.00 of 11.00 oere yn Easterein

Spullieder/trainer
voetbal
Spullieder

Haadsponser

 

 

ROMTE FOAR WEDSTRIIDSKEMA