SDS 1 spilet yn it seizoen 1993-1994 yn de 4de klasse A.  Trainer is Gerlof Sloterdijk

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

Alle wedstriidferslagen en karakteristiken yn de LC of FD binne hjir ûnder te besjen.