SDS 1 spile yn it seizoen 2011-2012 yn de twadde klasse L. Trainer is Jaap de Blaauw.

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

Alle stikjes komme út de Ljouwerter Krante

SDS 1 wist him fia neikompetysje feilich te spyljen