Freonen fan SDS

Sponsoring nimt in belangryk plak yn, sawol foar it betelle- as it amateurfuotbal. Soks is net mear wei te tinken. Ek net by vv SDS. Us klup hat sponsors mar hat ek Freonen. Sa binne ek de Freonen net mear wei te tinken by vv SDS. Sy binne tige wichtich foar ús. In Freon betellet ien kear yn it jier € 50,00.

Wat krije jimme der foar werom?
– Jimme namme komt op it Freoneboerd yn it MFS De Skoalleseize (mei ek anonym).
– Fergees tagong by de wedstriden fan it 1ste alvetal fan vv SDS. Jimme krije in paske tastjoerd.
– Utnûging foar de sponsorjûn. Dizze jûn organisearre wy ien kear yn de twa jier en nûgje hjir in sprekker út – meast binne it bekende nammen út de fuotbalwrâld – en wy slúte dizze jûn ôf mei in hapke en in snapke.
– Tagong ta de nijjierssit.

Sprekt it dy/jimme oan om Freon te wurden fan vv SDS?
Folje dan dit formulier yn of mail nei info@vv-SDS.nl!
Wier, jimme/do krije der gjin spyt fan!

Freonen fan SDS

1 A. Brouwer
2 Aant Hofstra
3 Andre en Tineke
4 Anne en Jeltsje Hallema
5 Anoniem Dronrijp
6 Appie Posthumus
7 Arjen Toering
8 Aspect Yachtpaints Easterein
9 Auke de Jager
10 B. Bosgra
11 Baukje de Jong
12 Benny en Saap
13 Boudewijn
14 Chris Postma
15 Christian en Judy
16 Daan Boersma
17 Dictus en Sijtske
18 Douwe en Jet
19 Douwe en Sjieuwke
20 Dukke en Bas
21 Durk en Siemy
22 Eddie en Pep
23 Eelke Boonstra
24 Enne en Greetje
25 Enno en Baukje Bruinsma
26 F. Smink
27 Fam. G. Smeding
28 Fam. Heeres
29 G. Sijtsma
30 Geert en Djoke
31 Geert en Gatske
32 Gerke & Martha Woudstra
33 H. Ebbinge
34 H.Overal
35 Henk en Willy
36 J. Hiemstra
37 Jacob en Sjierkje
38 Jan Bouke en Akke Jikke
39 Jan de Vries
40 Jan en Akke
41 Jan en Geeske
42 Jan en Ingrid Los
43 Jelle Jan en Afke
44 Jelle en Akke
45 Kamstra Steenhandel
46 Keimpe en Hiekje
47 Klaas en Akke de Haan
48 Klaas en Baukje
49 Klaas en Hinke de Jager
50 Klaas en Sietske
51 Lolke Bouma
52 Lolke Hofstra
53 M. Sijszling
54 Marc en Liza Hoekstra
55 Marco en Lysbeth
56 Marco en Tineke
57 Mebius en Tettje
58 Meinte Wesselius
59 Menno en Ingrid
60 Michel en Romine
61 Mts. Schaap
62 N.N.
63 Oebele Anema
64 Op ‘e Skille
65 Ozzy
66 Pier Faber
67 Piet de Jong
68 Pipegaal 68
69 Popko en Anna-Marie
70 R. Smit
71 R.J. Mulder
72 Rein en Bruinsje Hofstee
73 Robert en Tineke
74 Roel en Eke
75 S. Kooistra
76 SDS 1
77 SDS 2
78 Samme Overal
79 Sjoerd Postma
80 Sjoerd van Beem
81 Stichting de skoalleseize
82 Syb Overal
83 T. Pander
84 Teake Brouwer
85 Theunis Boonstra
86 Tinus en Tiny Hoekstra
87 Tjeerd en Mattie
88 Willem Overal
89 Wilma en Ids
90 Wouter en Afke
91 Yde en Annie Sjaarda
92 Ype de Vries

List fan 27 septimber 2019