Freonen fan SDS

Freonen fan SDS (List fan febrewaris 2020)

1 A. Brouwer
2 Aant Hofstra
3 Andre en Tineke
4 Anne en Jeltsje Hallema
5 Anoniem Dronrijp
6 Appie Posthumus
7 Arjen Toering
8 Aspect Yachtpaints Easterein
9 Auke de Jager
10 B. Bosgra
11 Baukje de Jong
12 Benny en Saap
13 Boudewijn
14 Chris Postma
15 Christian en Judy
16 Daan Boersma
17 Dictus en Sijtske
18 Douwe en Jet
19 Douwe en Sjieuwke
20 Dukke en Bas
21 Durk en Siemy
22 Eddie en Pep
23 Eelke Boonstra
24 Enne en Greetje
25 Enno en Baukje Bruinsma
26 Freerk Smink
27 Fam. G. Smeding
28 Fam. Heeres
29 G. Sijtsma
30 Geert en Djoke
31 Geert en Gatske
32 Gerke & Martha Woudstra
33 Henk Ebbinge
34 Halbe Overal
35 Henk en Willy
36 ING Accounta Payable
37 Jacob en Sjierkje
38 Jan Bouke en Akke Jikke
39 Jan Hiemstra
40 Jan de Vries
41 Jan en Akke
42 Jan en Geeske
43 Jan en Ingrid Los
44 Jelle Jan en Afke
45 Jelle en Akke
46 Kamstra Steenhandel
47 Keimpe en Hiekje
48 Klaas en Akke de Haan
49 Klaas en Baukje
50 Klaas en Sietske
51 Lolke Bouma
52 Lolke Hofstra
53 Marten Sijszling
54 Marc en Liza Hoekstra
55 Marco en Lysbeth
56 Marco en Tineke
57 Martin Rienstra
58 Mebius en Tettje
59 Meinte Wesselius
60 Menno en Ingrid
61 Michel en Romine
62 N.N.
63 Oebele Anema
64 Op ‘e Skille
65 Ozzy
66 Pier Faber
67 Piet de Jong
68 Pipegaal 68
69 Popko en Anna-Marie
70 Rients Smit
71 R.J. Mulder
72 Rein en Bruinsje Hofstee
73 Robert en Tineke
74 Roel en Eke
75 S. Kooistra
76 SDS 1
77 SDS 2
78 Samme Overal
79 Sjoerd Postma
80 Sjoerd van Beem
81 Stichting de skoalleseize
82 Syb Overal
83 Sybout Coolenbrander
84 Tsjalke Pander
85 Teake Brouwer
86 Theunis Boonstra
87 Tinus en Tiny Hoekstra
88 Tjeerd en Mattie
89 Willem Overal
90 Wilma en Ids
91 Wouter en Afke
92 Yde en Annie Sjaarda
93 Ype de Vries

 

Hjirûnder it Freonenboerd op 22 novimber 2017: