SDS 2 seal

Fêste spyljûn:
Woansdeitejûn 20.30 oere.

Doede-Rients Okkema

Leider

Harm-Jacob Vink

Kees Sandstra

Bouke Fopma

Doede-Rients Okkema

Jelle de Vries

Ids de Boer

Haadsponser:
Leanbedriuw Okkema