SDS 2 seal (seizoen 2022-2023)

Fêste spyljûn:
Woansdeitejûn 20.30 oere.

Doede-Rients Okkema

Leider

Harm-Jacob Vink

Tjeerd de Vries

Kees Sandstra

Bouke Fopma

Allert Turksma SDS 4 oktober 2020

Allert Turksma

Doede-Rients Okkema

Ids de Boer

Matthijs Postma SDS 1 septimber 2020

Matthijs Postma

Jelle de Vries

Janpiet van der Meer

Hylke Flapper

Haadsponser:
Leanbedriuw Okkema