SDS 2 seal

SDS 2 seal (seizoen 2022-2023)

Fêste spyljûn:
Woansdeitejûn 20.30 oere.

Doede-Rients Okkema

Leider

Harm-Jacob Vink

Tjeerd de Vries

Kees Sandstra

Allert Turksma SDS 4 oktober 2020

Allert Turksma

Doede-Rients Okkema

Ids de Boer

Jelle de Vries

Janpiet van der Meer

Hylke Flapper

Haadsponser:
Leanbedriuw Okkema

Yn it seizoen 2022-2023 sil der wer in 2e sealteam wêze by SDS.