Evenementen in december 2022

SDS 1 spilet yn it seizoen 1958-1959 yn de 2B FVB.  Trainer is ….

Der binne gjin útslagen bekend bij ús.

Wol is bekend dat SDS op it earste plak einige.