SDS 1 spile yn it seizoen 2019-2020 yn de tredde klasse A. Trainer is Douwe Posthuma.

It wie is koroanaseizoen. Yn maart waarden alle sportwedstriden ferbean. De wedstriid tsjin Makkum op 7 maart wie de lêste fan it seizoen.

Gjin promoasje en degradaasje yn dit seizoen.

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland).

Hast alle stikjes komme út it Friesch Dagblad, in inkele út de LC.