It bestjoer en jeugdkommisje

It bestjoer

Foarsitter
Willem Wijnia,
De Homeie 27,
8731 EC Wommels
0515-331444
Foarsitter@vv-sds.nl 

 


Skriuwster

Tryntsje Bouma,
Gabbemastraat 21,
8701 EE Boalsert
06-21467278
Sekretaris@vv-sds.nl 

 

 

Ponghâlder
Henk Postma,
Dr. Sipcke Stapertstrjitte 37
8731 CA Wommels
06-51679033
Ponghalder@vv-sds.nl 

Foarsitter jeugd

Fakant

De taken wurde tydlik wiernommen troch de jeugdkommisje en de TC-jeugd

Foarsitter-jeugd@vv-sds.nl 

 

anco-elgersma
Ledenadministraasje

Anco Elgersma,
Ysgumerweg 10,
8764 PS  Dedzjum
06-39805090
Ledenadministraasje@vv-sds.nl

 

Catharina Postma

(sil Anco syn funksje oernimme)

 

 

 

 


PR en Reklamebauke-de-boer
Bauke de Boer,
Andries Joustrastrjitte 10,
8734 GJ Easterein
0515-332555
PRcommissie@vv-sds.nl

 

Senioren/Technyske saken
Jaap Toering
It Noard 21-a
8731 BB Wommels
06-10695193
TC-foarsitter@vv-sds.nl

 

 

Wedstriidsekretariaat
Syb Overal
Streek 30
8734 GR Easterein
06-33030042
Wedstriidsekretaris@vv-sds.nl

 

 

Akkomodaasjevoetbal
Marco Groothof,
Carolinenburg 7
8925 CA Leeuwarden
06-10562399
Accomodatie@vv-sds.nl

Jeugdbestjoer

Foarsitter

Fakant

Taken:
•Voorzitter vergadering jeugdbestuur;
•Voorzitter bijeenkomst trainers en leiders;
•Voorzitter trainersoverleg;
•Presentatie jaarverslag jeugdafdeling op de ledenvergadering;
•Neemt plaats in het hoofdbestuur;
•Communicatie;
•Contractbespreking trainers;
•Communicatie Treffer.

Sekretaris algemene zaken
Vacature
Taken:
•Inschrijven en introductie nieuwe leden;
•Verzorging correspondentie;
•Inbreng, presentatie en verdeling ingekomen stukken
•Verwerking leden mutaties + verstrekken lijstwerk, overzichten en statistiek;
•Overleg sporthalbeheerder voor reserveringen;
•Bestuurslid van dienst.

Technyske saken
Vakature
Taken:
Notuleren vergaderingen Jeugdbestuur, gezamenlijk overleg JC/TC en bijeenkomst leiders en trainers;
•Verspreiding notulen en opmaken agenda;
•Coördinator maatschappelijke stage;
•Coördinatie acties en activiteiten jeugd;
•Lief en leed.
•Secretaris Technische Commissie en in deze rol schakel tussen Technische Commissie en Jeugdbestuur

 

Jeugdkommisje:
Dirk de Jong, Pieter Kamstra, Anno Feenstra en Christien van der Valk

Taken:

•Organisatie van het schoolvoetbaltoernooi;
•Organisatie van de eigen zaalvoetbaltoernooien;
•Organisatie van de slotdag
•Bestuurslid van dienst
•Coördinatie pupil van de week;
•Coördinatie acties en activiteiten jeugd;

Taken allen:
•Voorbereiden en deelnemen aan bijeenkomst trainers en leiders;
•Deelnemen aan gezamenlijk overleg HB/JB/TC;
•Organiseren slotdag;
•Organisatie van het schoolvoetbal toernooi;
•Initiëren overige activiteiten;
•Werving leiders en trainers voor komend seizoen;
•Coördinatie trainingen (tijdstippen en velden);
•In overleg met de coördinator materialen de coördinatie van de materiaal verstrekking.