It bestjoer

Foarsitter
Helga Develing
Heechiem 1
8734 GS Easterein
06-52628565
Foarsitter@vv-sds.nl 

 


Skriuwster

Tryntsje Bouma,
Van Eijsingaleane 22,
8734 GD Easterein
06-21467278
Sekretaris@vv-sds.nl 

 

 

Ponghâlder
Henk Postma,
Dr. Sipcke Stapertstrjitte 37
8731 CA Wommels
06-51679033
Ponghalder@vv-sds.nl 

Foarsitter jeugd

Fakant

De taken wurde tydlik wiernommen troch de jeugdkommisje en de TC-jeugd

Jeugd.sds@gmail.com

 


Ledenadministraasje
Catharina Postma
‘t Bosk 34
8731 BM Wommels
06-19033966
Ledenadministraasje@vv-sds.nl

 

 

 

PR en Reklamebauke-de-boer
Bauke de Boer,
Andries Joustrastrjitte 10,
8734 GJ Easterein
06-29892380
PRcommissie@vv-sds.nl

 

Senioaren/Technyske saken
Jaap Toering
It Noard 21-a
8731 BB Wommels
06-10695193
TC-foarsitter@vv-sds.nl

 

 

Wedstriidsekretariaat
Syb Overal
Streek 30
8734 GR Easterein
06-33030042
Wedstriidsekretaris@vv-sds.nl

 

 

Akkomodaasjevoetbal
Marco Groothof,
Trijekeningenwei 3.
8831 ZT Winsum
06-10562399
Accomodatie@vv-sds.nl

Jeugdbestjoer

Foarsitter

Fakant.
De taken fan de foarsitter wurde no dien troch de jeugdkommisje en de TC-jeugd.

Taken:
•Voorzitter vergadering jeugdbestuur;
•Voorzitter bijeenkomst trainers en leiders;
•Voorzitter trainersoverleg;
•Presentatie jaarverslag jeugdafdeling op de ledenvergadering;
•Neemt plaats in het hoofdbestuur;
•Communicatie;
•Contractbespreking trainers;
•Communicatie Treffer.

Sekretaris algemene zaken
Vacature
Taken:
•Inschrijven en introductie nieuwe leden;
•Verzorging correspondentie;
•Inbreng, presentatie en verdeling ingekomen stukken
•Verwerking leden mutaties + verstrekken lijstwerk, overzichten en statistiek;
•Overleg sporthalbeheerder voor reserveringen;
•Bestuurslid van dienst.

Technyske saken
Vakature
Taken:
Notuleren vergaderingen Jeugdbestuur, gezamenlijk overleg JC/TC en bijeenkomst leiders en trainers;
•Verspreiding notulen en opmaken agenda;
•Coördinator maatschappelijke stage;
•Coördinatie acties en activiteiten jeugd;
•Lief en leed.
•Secretaris Technische Commissie en in deze rol schakel tussen Technische Commissie en Jeugdbestuur

Koördinator foar de ‘nije Nederlânders’ binnen SDS:
Sippie Sijbesma

Foar in oantal jeugdleden út Wommels e.o. is sy de kontaktpersoan by bysûnderheden yn it fuotbal. It measte krije de leden mei fanút hun lieder as trainer, mar ek in gedielte wurdt fergetten as krije se net mei. Nijs dy op’e side stiet ofsa. Sippie giet dan by dizze gesinnen del om se bygelyks te herinnerjen oan in jeugdtoernoai as in oare aktiviteit. Binne der fanút dy as lieder/trainer fragen as ha jim ergens hulp by nedich?
Sykje kontakt mei Sippie
Har tillefoannûmer: 06-37437568

Bestjoer vv SDS augustus 2022. Marco Groothof mist op de foto.

Jeugdkommisje:
Pieter Kamstra 0617926118
Dirk de Jong 0612902100
 Peter Geertsma

Taken:

•Organisatie van het schoolvoetbaltoernooi;
•Organisatie van de eigen zaalvoetbaltoernooien;
•Organisatie van de slotdag
•Bestuurslid van dienst
•Coördinatie pupil van de week (Dirk de Jong)
•Coördinatie acties en activiteiten jeugd;
•Voorbereiden en deelnemen aan bijeenkomst trainers en leiders;
•Deelnemen aan gezamenlijk overleg HB/JB/TC;
•Organiseren slotdag;
•Organisatie van het schoolvoetbal toernooi;
•Initiëren overige activiteiten;
•Werving leiders en trainers voor komend seizoen;
•Coördinatie trainingen (tijdstippen en velden);
•In overleg met de coördinator materialen de coördinatie van de materiaal verstrekking.