SDS JO8-2

Trainingstiden JO8-2:
Moandeis fan 17.00 – 18.00 (keunstgers)
Woansdeis fan 17.00 – 18.00 (keunstgers)

Robert Hoekstra SDS 1 septimber 2020

Robert Hoekstra

Lieder
dirk-de-jong

Dirk de Jong

Lieder
Zijsling Akke-Rixt 2020-2021

Akke-Rixt Zijsling

Trainer