SDS 1 spile yn it seizoen 2009-2010 yn de twadde klasse L. Trainer is Dick Schuurman.

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

Alle stikjes komme út de Ljouwerter Krante

SDS  stie hast it hiele jier ûnderoan mar wist him op de lêste dei feilich te spyljen tsjin Bant