SDS 1 spilet yn it seizoen 1955-1956 yn de tredde klasse FVB A.  Trainer is ….

Der binne inkele útslagen bekend bij ús. Sjoch de stikjes út de Boalserter- en Frjentsjerterkrante

Wol is bekend dat SDS op it tredde plak einige. SDS 2 siet yn de selde kompetysje