De prestaasjes fan SDS 1 yn byld. Kranteknipsels, ranglisten en útslaggen

1990-1991

Klasse FVB 1A

Krantestikjes

1991-1992

Klasse FVB 1A

krantestikjes

1992-1993

Klasse FVB Hoofdklasse

krantestikjes

1993-1994

Klasse 4A

krantestikjes

1994-1995

Klasse 4A

krantestikjes

1995 – 1996

Klasse 3A

krantestikjes

1996 – 1997

klasse 2L

krantestikjes

1997-1998

Klasse 2K

krantestikjes

1998 – 1999

Klasse 2K

krantestikjes

1999-2000

Klasse 2K

krantestikjes