SDS 1 spile yn it seizoen 2016-2017 yn de tredde klasse A. Trainer is Marco Hoekstra.

De útslagen fan dat seizoen kinne jim hjir fine. (mei tank oan Voetbal Nederland)

De einstân is hjir te finen. (mei tank oan Voetbal Nederland)

Alle stikjes komme út it Friesch Dagblad.